514 965 3574 202 Ronald, Montreal West, H4X1M8 AGATSU GYM

Shawn Mozen

Shawn Mozen

Shawn is a brown belt in Brazilian Jiujitsu, 3rd Dan Black Belt in Shito Ryu Itosukai Karate, Guro in Panyo in the Talibong Tactical System (Filipino Martial Art)